SPŠ STAVEBNÁ PREŠOV

Hlavné úlohy školy

1. Zlepšovať študijne výsledky
2. Zlepšovať výsledky v správaní sa a dodržiavaní vnútorného poriadku školy
3. Znížiť počet vymeškaných hodín z objektívnych dôvodov
4. Aj naďalej realizovať koncepciu environmentálnej výchovy
5. Neustále sústreďovať pozornosť na hodnotovú orientáciu mladých ľudí pre zlepšenie medziľudských vzťahov v duchu humanizmu
6. Predchádzať všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie .
7. Zabezpečovať primerané opatrenia proti šíreniu a užívaniu legálnych i nelegálnych drog v školskom prostredí i na školských akciách
8. Venovať väčšiu pozornosť upevňovaniu fyzického i duševného zdravia, telesnému i pohybovému rozvoju žiakov školy a zúčastňovať sa na rôznych športových súťažiach
9. Zvýšiť úsilie pri príprave a realizácií novej maturitnej skúšky ,hlavne so zameraním na cudzie jazyky
10. Naučiť všetkých žiakov školy ovládať INTERNET prostredníctvom VYT, tak, aby každý žiak vedel s ním pracovať .
11. Zveľaďovať priestory jednotlivých tried a budovy školy
12. Šetriť elektrickou energiou, vodou, vykurovacím médiom a majetkom školy , hlavne v triedach, šatniach a sociálnych zariadeniach a tak bojovať proti vandalizmu
13. Zlepšiť správanie sa a kultivovane vystupovanie medzi žiakmi, k učiteľom a všetkým zamestnancom školy
14. Aktívna účasť žiakov školy v rôznych súťažiach ako napr. SOČ, Zenit, Olympiády, protidrogové , environmentálne a iné súťaže
15. Znížiť počet priestupkov v oblasti fajčenia a toxikománie
16. Previazať princípy etickej výchovy s občianskou výchovou
17. Dôsledne uplatňovať prevenciu a riešenie šikanovania žiakov